Dataskyddspolicy

Din integritet är viktig för oss

Utforska vårt engagemang för att skydda dina personuppgifter och förstå dina rättigheter enligt vår dataskyddspolicy.

Personuppgiftspolicy

Din integritet är viktig för oss och vi ansvarar för den personliga information som du förser oss med. Denna policy beskriver hur vi behandlar, lagrar och hanterar dina personuppgifter dels när du är kund hos oss, dels när du söker arbete hos oss.

Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter.

Ansvarig för hantering av personuppgifter

Pannonia hem AB är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som beskrivs i den här policyn.

Om du har några frågor eller vill åberopa någon av dina rättigheter så når du oss på:

E-post: kontakt@pannoniahem.se
Besöksadress: Gröndalsvägen 148, 117 68 Stockholm
Postadress: Gröndalsvägen 148, 117 68 Stockholm
Telefonnummer: +46-73-9235698

Hur får vi tillgång till personuppgifterna?

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in från dig i samband med att du blir kund hos oss, kontaktar oss eller söker anställning hos oss, kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan, så kallad tredje part. De uppgifter vi samlar in från tredje part är följande:

Adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig.
Uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, banker eller upplysningsföretag.
Vilka personuppgifter behandlar vi?
Följande kategorier av personuppgifter kan vi komma att behandla:

Kontaktuppgifter såsom namn, adress, e-postadress, telefonnummer
Identitetsuppgifter såsom personnummer, organisationsnummer
Ekonomiska uppgifter såsom bankkontonummer och andra bankrelaterade uppgifter
Arbetsrelaterade uppgifter såsom anställningsuppgifter, ansökningar, CV, personligt brev

Hur behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Nedan följer information om vilka personuppgiftbehandlingar som finns.

Tillhandahålla och fullgöra avtal om tjänster/varor

Vi behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra vårt avtal och tillhandahålla tjänster/varor till dig. Vi behandlar personuppgifter för vår administration och fakturering av tjänsterna/varorna, för kreditupplysningsändamål, för att hantera klagomål och reklamationer, för att hjälpa dig vid frågor om din tjänst/vara när du kontaktar vår kundservice samt i övrigt för att tillvarata våra rättigheter och fullgöra våra skyldigheter enligt vårt avtal med dig. Personuppgifter vi hanterar i denna behandling är kontaktuppgifter, identitetsrelaterade personuppgifter samt ekonomiska personuppgifter.

Bokföring

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att kunna fullgöra de lagstadgade skyldigheter som åvilar oss, t ex bokföringslagens krav på arkivering av räkenskapsmaterial. Personuppgifter vi hanterar i denna behandling är kontaktuppgifter, identitetsrelaterade personuppgifter samt ekonomiska personuppgifter.

Marknadsföring

Vi behandlar personuppgifter för att möjliggöra marknadsföring av varor/tjänster till dig och att möjliggöra utskick av nyhetsbrev för de tjänster/varor du är intresserad av generellt samt information om företaget. Vidare även att möjliggöra inbjudan till evenemang inom området för ditt intresse. Personuppgifter vi hanterar i denna behandling är kontaktuppgifter.

Inför anställning

Vi behandlar dina personuppgifter i samband med att du söker lediga tjänster eller anmäler ditt intresse för anställning hos oss. Bolaget behandlar dina personuppgifter för att bedöma din ansökan och genomföra rekryteringsprocessen. Personuppgifter vi hanterar i denna behandling är kontaktuppgifter och identitetsrelaterade personuppgifter.

Vilken rättslig grund har vi för våra personuppgiftsbehandlingar?

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna administrera och tillhandahålla avtalad tjänst/vara. När det gäller personuppgiftsbehandling för att fullgöra krav som exempelvis bokföringslagen eller skattelagstiftningen är den rättsliga grunden för behandling rättslig förpliktelse.

För behandlingarna marknadsföring och inför anställning är den rättsliga grunden vårt berättigade intresse. Detta innebär att vi anser att våra intressen att behandla dina personuppgifter för dessa ändamål som listas ovan överväger det integritetsintrång som du utsätts för med anledning av behandlingen. Denna bedömning har gjorts särskilt med beaktande av att vi anser att behandlingen kommer att vara fördelaktig för dig.
När det gäller personuppgifter som relaterar till ansökningar om anställning, där det inte finns någon pågående eller avslutad rekryteringsprocess, kommer vi bara att behålla dina uppgifter för eventuella framtida rekryteringsbehov om du uttryckligen samtycker till det.

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter så länge du är kund hos oss och upp till 12 månader efter det. Vissa uppgifter kan dock behållas under en längre tid för att uppfylla krav enligt bokföringslagen och skattelagstiftningen. När ändamålen med behandlingen är uppfyllda och lagringsperioden löpt ut, raderas eller anonymiseras dina personuppgifter på ett säkert sätt så att de inte längre kan kopplas till dig.

Vilka delar vi personuppgifter med?

Vår princip är att inte dela registrerades personuppgifter med tredje part utan ditt samtycke eller om det krävs för att uppfylla våra avtalsenliga eller lagliga skyldigheter. Om vi delar personuppgifter med tredje part ser vi till att de behandlas på ett säkert sätt.

Tjänsteleverantörer
För att uppfylla våra åtaganden och krav som företag kan vi dela personuppgifter med företag som tillhandahåller tjänster åt oss. Dessa företag måste följa de instruktioner och avtal vi har med dem och får inte använda dina uppgifter för egna syften. De är också skyldiga enligt lag och avtal att skydda dina personuppgifter. Vi kräver godkännande från oss om de vill dela dina uppgifter med tredje part.

Myndigheter
Om det krävs enligt lag kan vi lämna ut nödvändig information till myndigheter. Denna information kan inkludera dina personuppgifter. Vid juridiska tvister kan det också vara nödvändigt att överföra information som kan innehålla personuppgifter till andra parter inblandade i tvisten.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi använder en kombination av tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst eller missbruk. Endast de personer som behöver hantera dina uppgifter för sina arbetsuppgifter har tillgång till dem. Vi utvecklar och följer rutiner för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras på ett säkert sätt.

Dina rättigheter

Som registrerad hos oss har du följande rättigheter:

Du har rätt att begära en kopia av de personuppgifter vi har om dig.
Du har rätt att begära att felaktiga eller ofullständiga uppgifter rättas.
Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas under vissa omständigheter, såsom om de inte längre behövs för det syfte de samlades in för.
Du har rätt till dataportabilitet under vissa förutsättningar.
Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas under vissa omständigheter.
Du har rätt att invända mot viss användning av dina personuppgifter, inklusive direkt marknadsföring.
Observera att vissa lagliga skyldigheter kan göra det nödvändigt för oss att behålla vissa uppgifter trots dina begäranden.

Särskilt angående cookies

En cookie är en liten textbaserad datafil som en webbserver ber om att få spara i din webbläsare. Genom att normalt skicka tillbaka innehållet i cookien med varje förfrågan till den aktuella webbplatsen kan servern hålla reda på besökarens preferenser, beteende eller identitet (om den är känd). På vår webbsida använder vi följande typer av cookies:

  • Sessionscookies (tillfälliga cookies som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet).
  • Varaktiga cookies (cookies som förblir på din dator tills du tar bort dem eller de går ut).
  • Tredjepartscookies (cookies som sätts av en tredjeparts webbplats, huvudsakligen för analyser som Google Analytics).

Syftet med de cookies vi använder är att förbättra de tjänster vi erbjuder. Cookies bidrar till att webbsidan får bättre funktionalitet och underlättar för dig som användare. Vi använder också cookies för att samla in och analysera beteendedata baserat på din användning av webbplatsen och tjänster, med avsikt att förbättra användarupplevelsen och möjliggöra individanpassad kommunikation och budskap till dig som användare. Dessutom använder vi cookies för att kunna rikta relevant marknadsföring till dig.

Hur kan du hantera cookies?

Du kan när som helst justera inställningarna för användningen och omfattningen av cookies i din webbläsare. Det innebär att du kan välja att blockera samtliga cookies, acceptera endast vissa cookies eller radera cookies när du stänger din webbläsare. Att blockera eller radera cookies kan dock innebära att vissa tjänster inte kan användas eller att webbplatsen inte fungerar korrekt i alla avseenden.

Behöver du hjälp med våra sekretesspraxis?

Om du har några frågor eller funderingar angående vår integritetspolicy eller hur vi hanterar dina uppgifter på Fortune Accounting, tveka inte att höra av dig. Vi är angelägna om att säkerställa din integritet och upprätthålla transparens.